Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ranking av Almedalsdalstalen hittills | Main | SCB om Sveriges ekonomi: skuldsättning, tillväxt och arbetslöshet »
torsdag
jul062006

Social norms vs legal enforcemnent

Hur upprätthålls normer i ett samhälle; främst genom sociala mekanismer eller främst genom lagar och statens våldsmonopol?

En viss professor Ståhl brukar fnysa åt allt vad sociala normer heter, och istället slå mig i huvudet med lagboken (bildligt talat). Men jag lutar allt mer åt motsatt ståndpunkt: lagboken kodifierar en fokalpunkt för hur vi beter oss, men om lagen är uppenbart ineffektiv kommer folk att bete sig enligt sociala normer som upprätthålls med andra mekanismer än polis och domstol. Så småningom måste lagen ändras, annars förlorar den sin roll som fokalpunktsutnämnare.

Aktuellt exempel: fildelning. Lagen säger en sak (exakt vad är möjligen oklart), men den sociala norm som de flesta lever efter, är att det är okej att dela med sig - sålänge man inte tar betalt.

Ett relaterat nber-papper diskuteras på marginal revolution:

[...] the importance of legal enforcement versus cultural norms in controlling corruption is poorly understood. To disentangle these two factors, we exploit a natural experiment, the stationing of thousands of diplomats from around the world in New York City. Diplomatic immunity means there was essentially zero legal enforcement of diplomatic parking violations, allowing us to examine the role of cultural norms alone. [...] factors other than legal enforcement appear to be important determinants of corruption

Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.