Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« På plats i almedalen | Main | Ny ekonomikrönika. Om banker. »
lördag
jul012006

Neo nummer 4

Neo nummer fyra har anlänt, och efter en första genomläsning kan konstateras att den funnit sin form riktigt bra.

Har man både neo och arena i väskan, gör det inget att de flesta parker och stränder (och kyrkogårdar)  saknar trådlöst internet.

Roligast i detta nummer:

En paranoid riksdagsmans dagbok av henrik von sydow, vari mängder av anekdoter beskriver hur det statsbärande partiet bär sig åt. Halva nöjet finns i sydows frustration mellan raderna, förvånansvärt väl dold.

Kul och sorglig är även Peter Wennblads text om hur man med eu-bidrag skulle bygga ett tropiskt paradis i värmland.

Så lite gnäll: Alltför ofta redovisas statistik som absoluta tal som inte sätts i relation till folkmängden. Antal hudcancerfall (s 15) och antl självmord i sverige borde naturligtvis anges per 1000 invånare för att trender över tiden ska bli rättvisande.

...och så har tino fått ännu ett tillfälle (s 18) att berätta om svensk tillväxttakt med 1990 som basår, och problemet med detta har redan diskuterats här (i kommentarerna).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.