Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Neo nummer 4 | Main | sommarläsningstips »
lördag
jul012006

Ny ekonomikrönika. Om banker.

Varför talar privatbanker om att "byta bank" som om det är självklart att man bara ska ha just en bank? Varför erbjuder de förmånliga bolån endast på villkor att man flyttar alla sina bankärenden dit?

För att minska kundrörligheten, naturligtvis. Mer om detta i LNB-krönikan för juni, exempelvis i Västerbottenskuriren.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Andreas,
a propos byta bank: EN bank kan,i vissa fall, vara självklart. Till exempel bör den företagare som vill framstå som seriös inte hatta mellan olika kreditinstitut, viktigt blir här att bygga personliga kontakter på en bank för långsiktigt bästa affärsmöjligheter. Själv, för att förkroppsliga, skulle jag aldrig drömma om att mingla med mer än en bank: banker har en tendens att mer och mer gå på person än ställda panter etcetera, och de avskyr otrogna kunder.

Vi kanske syns i vimlet,

/Sven
Sven, du har såklart rätt i att företagare nog mår bäst av att bygga en långsiktig relation med en bank - min krönika var mer skriven ur den vanlige konsumentens perspektiv
5 jul | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.