Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny ekonomikrönika. Om (s) och sysselsättningen. | Main | Apropå myndigheters opinionsbildning... »
lördag
jul082006

Födelsedagseffekten på sjukfrånvaron

Via LousieP och författaren hittar jag detta föredömligt korta papper, av Peter Skogman Thoursie. Det visar att män mellan 20 och 36 år är mer sjukskriva kring sin födelsedag. Eftersom det inte finns någon åkomma med denna underliga säsongsvariation, konstateras att de använder försäkringen för att få mer fritid för firandet.

Intressant nog är kvinnor över 37 mindre sjukskrivna just kring sin födelsedag. Som förklaring till detta missar Peter det mest uppenbara som jag ser det: De förväntas bjuda på tårta när de fyller år, och hur skulle det då se ut om de är hemma och snörvlar?

(För övriga grupper hittas ingen födelsedagseffekt på sjukfrånvaron)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Övriga grupper? Män, kvinnor, och... aliens?
Andra åldersgrupper.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.