Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En modell för högproduktiva | Main | Reinfeldt riggar domedagsmaskin - förhindrar löfteskarusell? »
måndag
aug142006

S-studenter vs Näringslivets Ekonomifakta

S-studenterna gillar inte den näringslivsfinansierade siten www.ekonomifakta.se. För att ta itu med borgerlig smygpropaganda har de lanserat sannasiffror.nu, med slogan "För en sannare bild av verkligheten" (sug på den, relativister!).

Nåväl, en sunt skeptisk hållning till båda sidorna, är väl att rekommendera även om vi nog kan utgå från att inga data manipulerats. Tänka bör man dock - som alltid - göra själv.

Mitt intryck av ekonomifakta är att det är ett färgglatt interface till OECDs databaser. Det verkar inte finnas lika mycket som en gång fanns på nfakta.se. Om syftet är att svartmåla Sverige, lyckas de inte alltid helt lysande. Går man under tillväxt in på BNI, är basåret 1993 förinställt, så Sverige växer lika snabbt som USA, betydligt snabbare än Euroländerna.

I s-studenternas rapport (3 sidor, inklusive försättsblad) är de upprörda över att ekonomifakta inte visar Sveriges senaste avancemang i välståndsligan. De illustrerar Sveriges placering i ett diagram (tv).

365946-429033-thumbnail.jpgKruxet med denna övning är att även om vi skulle köpa bilden av att välståndsligan är en tävling där det gäller att placera sig så bra som möjligt, är köpkraftsjämförelser förknippade med så stora mätproblem att exakta ordningsplaceringar av enskilda länder blir väldigt osäkra.

Som framgår av den andra bilden, finns det väldigt många länder som har köpkraft snarlik365946-429042-thumbnail.jpg Sveriges. Det enda som är helt säkert är att Sverige inte längre finns i toppkategorin, vilket var fallet 1970. Ett konstaterande som naturligtvis även slår mot dem som gör jättepoänger av att Sverige falllit ända till plats 16-18 (beroende på mätmetod) när raset var som störst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: в к
    вконтакте

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.