Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skönhet och politik | Main | Så kom löfteschocken. Vad gör moderaterna nu? »
måndag
aug212006

LO, den svenska "arbetsmotivationen", och faktiskt arbetade timmar

Lennart har bett mig hjälpa till med att analysera LO:s granskning av alliansens ekonomiska politik. Han orkade bara en sida själv. Jag förstår honom.

Efter att ha läst hans inlägg och lite grann i LO-rapporten, känns det som om jag med varm hand överlåter detta åt exempelvis Peter Wolodarski på DN, eller någon annan som har betalt för dylikt dissekerande.

Så här heter det till exempel i rapporten med anledning av de borgerligas idéer om att öka de ekonomiska incitamenten att gå från bidragsförsörjning till arbete:

Det är dock möjligt att receptet fungerar i någon mån och att sysselsättningen ökar. Men det är inte säkert att de som får jobb får bättre ekonomi. För om det är låglönejobb som individen måste ta så ökar inte individens ekonomiska nytta. Den ekonomiska standarden är som bäst oförändrad.

Jag låter denna underliga passage tala för sig själv, ty längre ner i rapporten hittar vi - igen - ett åberopande av Ingrid Esser och Stefan Svallfors enkätsvar om arbetsvilja. 365946-436583-thumbnail.jpg
Ur rapporten
Författarna glider glatt från enkätsvar om "arbetsmotivation" och "arbetsvilja" till slutsatsen att alliansen har fel om att svenskar arbetar mindre än andra länder. I ett stapeldiagram jämförs Sverige med USA, UK och tyskland.365946-436585-thumbnail.jpg
Ur rapporten

Men om vi bortser från enkätsvar och tittar på hur mycket man faktiskt arbetar, är Sverige inte längre bäst av dessa fyra, utan näst sämst. Mitt diagram visar antal arbetade timmar per år och person i åldern 15-64 för samma fyra länder 1990-2004.

(OBS att jag räknat om OECDs siffror med hjälp av sysselsättningskvoten. OECD anger nämligen årsarbetstid per sysselsatt som standard, ej per vuxen. Detta stärker Sverige en smula, men inte tillräckligt för att LO-ekonomerna ska komma unden med den här fulingen).

365946-436596-thumbnail.jpg
Faktisk årsarbetstid

Intressant?

Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: blog hosting
    blog hosting [url=http://wordpress.com]blog hosting[/url] blog hosting [url= http://wordpress.com ] blog hosting [/url]

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.