Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppföljning av skönhetsstudien. | Main | LO, den svenska "arbetsmotivationen", och faktiskt arbetade timmar »
måndag
aug212006

Skönhet och politik

Tidigare har jag bett bloggläsarna hjälpa min kollega Niclas Berggren genom att på Internet svara på frågor om folks utseende. Nu letar sig de första resultaten ut i massmedia.

Det rörde sig alltså om finska politiker, och föga förvånande visade det sig att politiker som anses vackra får fler personröster, samt att effekten är större för kvinnor. Snart startas en liknande studie för svenska politiker. Tills dess får nyfikna hålla till godo med denna DN-artikel.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det är som en gammal kollega till mig (och "jaguaren") en gång sa:

"De som har det absolut enklast i världen är de snygga brudarna. Sen kommer nog killarna i lite olika grad. Och sist de fula brudarna. De har det nog förjävla svårt."
21 aug | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.