Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bloggvalet i SVT | Main | Skönhet och politik »
onsdag
aug232006

Uppföljning av skönhetsstudien.

Då var det dags för mina kollegor att följa upp skönhetsstudien (som alltså gällde finska personvalskandidater), med en liknande studie av svenska politiker. Roligt är att på basis av ett foto gissa om kandidaten är höger eller vänster. Min gissning är att folk klarar av detta ganska bra, vi får väl se.

Hela testet tar ca 12 minuter och är ganska roligt att göra. Efter att ha bedömt fyra fotografier är det frivilligt att fortsätta med fler.

Länken: www.beautyinpolitics.se

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Provigil presciption. Online mexican pharmacy provigil. Provigil medication. Provigil withdrawal. Provigil. Adhd provigil.
  • Response
    Response: Soma.
    Diabetes one and soma. Soma. Pornstar soma. Soma cannabis. Suicide with soma.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.