Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vem vinner på att man inte frågar folk vad de tjänar? | Main | Varför lägger ekonomer värdefull tid på att blogga? »
söndag
aug062006

Skapar mer kapitalism alltid större klyftor? Exemplet Kina

1978 var inkomsten i kinesiska städer 2.4 gånger högre än på den kinesiska landsbygden. 1985 hade denna skillnad krympt till 1.7.

Orsak: Under Deng Xiaoping, fick kinesiska bönder rätt att (efter att de betalt arrende och sålt en del av skörden till ett av regeringen fastställt pris) bruka marken för egen del och sälja till marknadspris. Det tog skruv: Jordbruksproduktionen ökade 42 procent mellan 1978 och 84.

Exemplet är från en text av Erich Weede, tänkt att så småningom bli ett kapitel i en bok om institutionell konkurrens. Weede jämför Kina och Indien. Intressant eftersom Indien är en demokrati - men på senare tid har Kina haft bättre ekonomisk utveckling.

Lärdomen är att även demokratier kan toka till det rejält när det gäller ekonomiska incitament, och även diktaturer kan få marknader att fungera anständigt.

I en diktatur kan dock dåliga beslut ställa till massiva problem utan att det rättas till: Ingen fri press, ingen opposition och inga incitament för någon i statsapparaten att berätta för sin överordnade att saker och ting inte står rätt till.

Så när 30 miljoner svalt ihjäl när Mao under det stora språnget avskaffade de privatekonomiska incitamenten att producera mat, var det sannolikt något som inte kunde ha inträffat i Indien.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Intressant.

Men 'större klyftor' behöver i sig inte vara fel.
8 aug | Unregistered CommenterSakine
Det finns undersökningar som visar på att liberaliseringar i ekonomi initialt skapar större klyftor (självklart), men att liberaliseringar på sikt minskar klyftor (vilket också borde vara självklart). Ett exempel är att sänkt a-kassa och sänkta skatter syftar till att få fler människor i arbete.

Dock, enligt Free The World, så är inkomstskillnaderna i princip konstant oberoende av ekonomisk frihet.

Increasing Economic Freedom Promotes Equality
http://www.ncpa.org/pi/internat/pdinter/july98d.html
8 aug | Unregistered CommenterRobin Hood
Nu har jag precis som Sakine ovan aldrig förstått vad det är för fel med 'ökade klyftor'. Det är ett missunnsamt argument som spelar på folks sämsta känslor.

Om de flesta får det bättre över tid, vad gör det då om en grupp människor får det 300% bättre medan en annan grupp får det 150% bättre?
15 aug | Unregistered CommenterBjörn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.