Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Jobbar svenskar mycket eller lite? | Main | Yttrandefrihet och vad journalister vet om FirstClass »
torsdag
sep072006

Lars Ohly, äganderätten och retoriken

Om någon frågar Lars Ohly om vänsterpartiet vill avskaffa kapitalismen och införa planekonomi, skulle han förmodligen skratta och vifta bort frågan som löjlig.

Men när SVT24 nyss sände Ohly i en gymnasieaula, öppnade Ohly med att gå till angrepp på den privata äganderätten: "Problemet med ägandet i Sverige är att det inte är demokratiskt kontrollerat"

Vad menar han? Offentliga utgifter i Sverige motsvarar runt 53 procent av BNP, och har direkt påverkats av demokratiska beslut. Resterande 47 procent får användas i den privata sektorn, inom de lagar och regler som sätts upp av folkvalda församlingar. Inte heller verkar Ohly vara medveten om att tydliga och respekterade privata äganderätter är en oerhört viktig faktor som avgör om ett land blir rikt eller fattigt.

Å andra sidan: Ohly leder ett parti som menar att det nu är ett bra läge att "skrota pensionssystemet och bygga om det från grunden", samt att 200 000 jobb i offentlig sektor och sextimmars arbetsdag med bibehållen lön är hållbara sätt att lösa arbetslösheten. Men eftersom vänsterpartiet inte berättar hur något av detta ska betalas, är jag benägen att hålla med Rättvisepartiet Socialisterna om att det hela bara är retorik:

Vänsterpartiets valplattform är ytterligare ett exempel på det dubbelspel som vänsterpartiet bedriver. I ord kritiserar man nedskärningar och privatiseringar – men i praktiken stöder man denna politik. Det är slående hur man i valplattformen försäkrar att man vill ha en generös tolkning av asylrätten samtidigt som man nyligen gav upp det konkreta kravet på en allmän flyktingamnesti i budgetförhandlingarna med socialdemokraterna

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Problemet som gäller lika för sossar och vänsterpartister är att de bara pular runt med utfallet, med enskilda människors och företags förtjänade inkomster och förmögenheter. Man koncentrerar sig alltså på att omföredla utfallet istället för att organisera om de faktorer som skapar detta orättvisa utfall ("orättvisa" är en mycket viktigare poäng än "ojämlika") utfall. Det är inte socialism...

...och därmed får jag ge även dig lite bakläxa, Andreas. För det faktum att 53 procent av BNP går till den offentliga sektorn är inte intressant ur ett socialistiskt perspektiv. Med socialistisk retorik är inte omfördelande av utfall i enlighet med politiska beslut en demokratisk kontroll av ägandet, bara av ägandets konsekvenser... Typ...
8 sep | Unregistered CommenterMarcus
Men alla är vi ju för "equality of opportunity". Det socialismen vill är ju att omfördela utfallen, även om möjligheterna har varit desama. Som ngn en gång har sagt det: Det rättvisaste hundrmetersloppet är det där alla startar vid samma startlinje.
8 sep | Unregistered Commenterpontus
Men det är ju inte vad socialismen vill. Det är möjligen vad dagens socialirevisionister från vänsterpartiet till den borgerliga alliansen vill. Men nämn någon socialistisk teori/teoretiker som egentligen talar för det... Ägandet av produktionsmedlen är det centrala, inte omfördelning av utfall.
8 sep | Unregistered CommenterMarcus
Nu påstod ju Ohly att ägandet var utom deomokratisk kontroll. Han hade fel eftersom det är demokratiskt bestämt att detta ägande får finnas och vad man får göra med det. Konstigare än så är det inte.

För en socialist är det sätt som har bestämt att ägandet (av produktionsmedel märk väl) får finnas knappast demokratiskt, likväl som en libertarian (exempelvis) knappast skulle kalla det sätt som har bestämt vad man får göra med ägandet för demokratiskt. Svårare än så är det faktiskt inte heller. Fast det är ändå rätt komplicerat... ;-) Den diskussionen är väl off topic dessutom.
9 sep | Unregistered CommenterMarcus
Och jag skrev visst rent ut sagt usel svenska i den där kommentaren. Men ni förstår kanske ändå?
9 sep | Unregistered CommenterMarcus
Den poäng jag ville göra var exakt den Johan Richter tog upp.

I övrigt: Man får gärna vara off-topic här. Och man får ha uselt språk också. Men betänk att min namne Jonsson när som helst kan drämma till med det senaste från språknämnden. Vilket uppskattas, såklart!
10 sep | Registered Commenterbergh
Strängt taget är det bara klyvandet av hår jag sysslar med. Min poäng är att frågan om demokrati är allt annat än enkel - men har ni någon heltäckande definition av demokrati som kan appliceras här så är ni välkomna att presentera den... ;-)
10 sep | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.