Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tillbaka i Stockholm | Main | Jobbar svenskar mycket eller lite? »
fredag
sep082006

Hur många "står utanför"?

Med hjälp av en excelfil från konjunkturinstitutet kan följande färggranna diagram konstrueras:

365946-461975-thumbnail.jpg Jag gissar att detta är samma siffror som Gunnar Örn nyligen slog upp i DI under rubriken "Siffrorna Persson inte vill du ska se" (eller något ditåt).

Kommentar. Diagrammet visar heltidsekvivalenter och absoluta tal. Som andel av befolkningen är utvecklingen förmodligen marginellt bättre än vad bilden antyder.

Å andra sidan: I dessa siffror saknas den kraftiga expansionen av den högre utbildningen. Fast ingen skulle väl komma på tanken att jämföra nya högskolor med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eller? Se det här reportaget av min nya favorit-SVT-reporter Julia Thorfinn innan du svarar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jo, jag tycker man bör se de nya högskolorna som en slags arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är inte så kontroversiellt som det låter. All utbildning, inkl. den från de gamla pompösa universiteten, syftar ju til syvende og sidst till att boosta produktiviteten och därmed ekonomin, och därmed sysselsättningen. Så visst är de arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om AMS i skrivande stund inte administrerar dem...
Ett annat sätt att se det är att man skapat mängd högskoleutbildningar just för att folk ska studera istället för att vara arbetslösa, målet är alltså inte att öka produktiveten utan snarare att sänka arbetslöshetssiffrorna.
8 sep | Unregistered CommenterHenrik
Kan bara hänvisa till mitt inlägg på SVT forum:

Men jag förstår inte?
Alla ni som vill att framtidsutsikterna ska redovisas - det all erfarenhet visat, och som också visades i programmet, var ju att sådana förutsägelser inte slår in?

Problemet för bibliotekarierna t ex var ju inte att de inte fått höra prognosen om arbetstillfällen, utan att den inte slog in. Vi ha sett samma sak med lärare och ingenjörer.


Och var det bara jag som reagerade på att "8 av 10" får jobb efter KY-utbildning? Det innebär ju att dessa utbildningar _inte_ ger bättre jobbtillfälle än högkoleutbildning.
Alltså angående Uppdrag granskning

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.