Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Amerikanska läroböcker i nationalekonomi | Main | Bra och dålig kritik av låginflationspolitiken »
tisdag
jan022007

Nyheter

Nytt år, ny färg på bloggen. Aningen fulare, men det känns ändå som om jag köpt ett nytt anteckningsblock. Och det är så bloggen ska fungera, ett anteckningsblock som jag alltid vet var jag har, och som det är fritt fram för andra att läsa och anteckna lite i.

Anteckningsblocket har dessutom uppgraderats med en ny funktion i vänstermarginalen. Varje gång jag hittar en läsvärd debattartikel, taggas den och dyker då automatiskt upp i marginalen. Calmfors får inviga funktionen, det känns helt rätt. Under denna finns motsvarande funktion för andra intressanta sidor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.