Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bra och dålig kritik av låginflationspolitiken | Main | Policy-making Swedish style »
tisdag
jan022007

Verksamhet 2007

Sent i december spikades min verksamhetsportfölj för året. Så här ser det ut:

  • Söderbergska stiftelserna finansierar mitt filosoferande om äganderätter och fördelningsnormer. Jag bugar och tackar!
  • Tillsammans med de helfestliga statsvetarna Gissur och Mats, ska jag forska om korruption i svenska kommuner. Med pengar från vetenskapsrådet, tro det eller ej.
  • Ratio ska jag leda ett nytt projekt om politisk förändring, dvs hur och när effektivitetshöjande reformer kommer till stånd.
  • Året inleds dock med en återkomst i föreläsningssalen, närmare bestämt kårhusets aula i Lund, där det blir 6p mikroekonomi med start 22 januari.

Som synes, blir detta en hel del (inte minst när man lägger till allt från 2006 som fortfarande ska sys ihop). Jag kommer därför snart att be om hjälp med den tredje punkten. Återkommer!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Kör ni Mankiw på a-nivån? Är den bra? Misstänker i alla fall detta.

Vad gör ni med alla forskarpengar förresten? Nytt hemmabiosystem? Ny dator?
2 jan | Unregistered Commenterpontus
Krugman & Wells.

http://bcs.worthpublishers.com/krugmanwellsmicro/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0

Ingen krånglig bok direkt: Det är en sak att den helt saknar algebraisk lösning av utbud=efterfrågan, men dessutom saknar den helt diskussion av Pareto-begreppet (varken Pareto-förbättringar eller Pareto-effektivitet nämns).

Forskningspengarna ska vi spendera minst lika effektivt som SIDA använder biståndspengar.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1121315

Konsultarvode någon?
2 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.