Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sverige öppnar ambassad i virtuellt pyramidspel? | Main | Sverige - himmel eller helvete? (del 2, minst) »
onsdag
jan312007

Varför vill vissa ekonomer ha höjd minimilön i USA?

Econ journal watch är en trevlig tidskrift. Men eftersom den finns till för att kritisera och debattera vad akademiker gör och skriver i andra tidskrifter, och dessutom har en tämligen övertygad libertarian som redaktör, har den knappast topprykte i alla kretsar.

Därför är det extra roligt att den nu fått erkännande som vetenskaplig tidskrift av American Economics Association och kommer att bli indexerad i databasen EconLit.

I senaste numret finns en typisk EJW-artikel om uppropet i USA för att höja den lagstadgade minimilönen från nuvarande $5.15 till $7.25, ett upprop som mängder av ekonomer skrivit på. Detta är en smula anmärkningsvärt, eftersom minimilöner brukar användas som skolboksexempel på hur en prisreglering ställer till det, i det här fallet genom att skapa arbetslöshet.

I artikeln redovisas hur några av de ekonomer som skrev under uppropet motiverar sitt beslut. Bland de vanligast förekommande ekonomiska motiven finns tanken att arbetsgivare är monopsonister (dvs att stora delar att arbetskraften bara har en tänkbar arbetsgivare att vända sig till) och därför kan tvinga ner lönen lägre än vad som skulle blivit fallet under konkurrens.

Bland de ideologiska skälen återfinns viljan att motverka ojämlikhet och ett vurmande för positiv frihet.

En lustig detalj: Undersökningen är inte anonym, så det går att se vem som svarat vad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Mankiw säger det bra:

http://gregmankiw.blogspot.com/2006/12/working-at-cross-purposes.html

Speciellt när han jämför en minimilön med:

1. A wage subsidy for unskilled workers, paid for by
2. A tax on employers who hire unskilled workers.
31 jan | Unregistered Commenterpontus
Hur ser ekonomkåren på Cards och Kruegers gamla resultat då?

För övrigt behöver väl inte tanken om monopsoni innebära att det bara finns en enda möjlig arbetsgivare. Det räcker väl gott och väl att det finns betydande sökkostnader för att hitta nya arbetsgivare med högre lönebud. Eller har jag fel?

Jepp, det är mycket riktigt Card och Krueger som åberopas av många. Jag vet inte hur man ser på detta och har själv inte läst det...

rörande din andra fråga så sätter den ju fingret på den neoklassiska terminologins svaga punkt - bristen på explicit analys av transaktionskostnader. Monopsoni innebär en ensam köpare, precis som monopol betyder en ensam säljare. men ett annat sätt att se det är att sökkostnaderna för att hitta konkurrenter är höga, helt riktigt.
31 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.