Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad är fel med "behavioral economics"? | Main | Genuina insikter inom samhällsvetenskapen »
fredag
jan052007

Besynnerligt utspel om pensionsreformen

 Förre ministern Morgan Johansson och en fd planeringschef i socialdepartementet kritiserar det nya pensionssytemet i DN idag: Försämrad förtidspension är ett brott mot pensionsuppgörelsen, anser de. Dessutom lönar det sig för mycket att arbeta i det nya systemet, verkar de tycka:

 

Med rimliga antaganden [...] får en industriarbetare som arbetat minst fyrtio år och går i pension vid 65 i genomsnitt 53 procent av sin tidigare inkomst i allmän pension. Skulle han gå i pension vid 63 år, sjunker pensionen med hela fem procentenheter till 48 procent. Skulle han däremot orka ända till 67 år, då ökar pensionen till hela 63 procent av den tidigare inkomsten.

Detta är en av pensionssystemets bäst bevarade hemligheter: att kompensationsgraden förändras så dramatiskt beroende på om man orkar arbeta ett par år mer eller mindre.

 

Påståendet att just denna mekanism skulle vara en välbevarad hemlighet är besynnerligt, eftersom det snarare rör sig om en av systemets grundbultar: Det gamla systemet blev dyrt när pensionsåldern sjönk samtidigt som livslängden ökade. Det nya systemet tillåter folk att gå i pension tidigt - givet att de är beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna.

Om socialdemokraterna nu inte längre står bakom denna princip, kan det onekligen diskuteras vem det är som bryter mot pensionsuppgörelsen...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Alliansen påstås alltså gå ifrån livsinkomstprincipen, "en av de bärande principerna i pensionsuppgörelsen" och dessutom en hemlighet. På grund av det ska socialdemokraterna inte längre se uppgörelsen som bindande, och därför ta fram ett nytt system som inte bygger på livsinkomstprincipen.

Det här med förtidspensionens pensionsgrundande var upp i våras (och jag tror du nämnde det här på bloggen), när LO-ekonomerna räknade fel på alliansens förslag. Den gången var problemet inbyggt i systemet och garantipensionen skulle skydda inkomsterna.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2390&a=549252&previousRenderType=6
5 jan | Unregistered CommenterDennis
Men det är väl föga förvånande att sossarna gnäller på detta. Hela det socialdemokratiska systemet går ju ut på att man inte skall belönas för arbete, prestation eller kompetens.
5 jan | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.