Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den kapitalistiska välfärdsstaten i bloggosfären | Main | Det lutar åt avgifter... »
måndag
nov192007

globaliseringen som en spännande tävling

Hektisk vecka, men jag har hunnit bläddra igenom SNS-välfärdsrådsrapport. Den är - som tur är - inte lika tokig som ingressen till den ackompanjerande debattartikeln:

Att bli vinnare i den globala konkurrensen kan paradoxalt nog öka svårigheterna att få in lågproduktiva grupper på arbetsmarknaden utan att dessa tjänar så lite att de blir ett låglöneproletariat.
Bilden nedan visar andel vuxna försörjda via diverse ersättningar, från 1970-2005. Notera hur trenden pekar uppåt. Alldeles oavsett globaliseringen vore det bra om många av dessa kunde få jobb. Och visst kräver det lite ökad lönespridning exempelvis genom lägre ingångslöner i en rad yrken. Men "låglöneproletäriat?"
365946-1161595-thumbnail.jpg

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.