Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rodrik, staten och äganderätten | Main | globaliseringen som en spännande tävling »
tisdag
nov202007

Den kapitalistiska välfärdsstaten i bloggosfären

I går fick jag tillfälle att veva mina käpphästar på en bloggträff i Stockholm, med redan märkbar effekt. Priset för första bloggrecension av DKV går dock inte till Johan Ingerö, utan till min gode vän som nu härbärgerar under namnet remissinstansen.

Denne desillusionerade cyniker tror att boken fastnar mellan höger och vänster, trots dess "potential att bli en skarpt lysande brandfackla i policydebatten". Med sådan prosa är det bara att säga välkommen tillbaka till bloggandet!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Damn it!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.