Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lundastudent, ditt kaffe är nu 50 procent dyrare. Hur rättvist är det? | Main | Den kapitalistiska välfärdsstaten i bloggosfären »
måndag
nov262007

Rodrik, staten och äganderätten

Mer från Rodriks bok (även läsbart här): Kan äganderätter existera utan en fungerande statsmakt?

Rodrik jämför Ryssland och Kina på 90-talet, och konstaterar att på pappret hade Ryssland ekonomiskt överlägsna instiututioner:

In Russia, an investor has in principle the full protection of a private property-rights regime enforced by an independent judiciary. In China, there is no such protection, because private property was not legally recognized until recently, and the court system is not independent.
Trots detta föredrog internationella investerare i  regel Kina framför Ryssland. Varför?

Rodriks förklaring:
The largest boom in "private" investment in China took place (at least until the mid-1990s) in township and village enterprises (TVEs). These were firms in which local governments typically held ownership. [...] Private entrepreneurs felt secure not because the government was prevented from expropriating them, but because, sharing in the profits, it had no interest in expropriating them.
Resonemanget påminner - intressant nog - om Sverige på 1800-talet, då vi fick äganderätter när staten avvittrade skogsmark till utländska entreprenörer - och på så sätt fick vinster från skogsbruket att beskatta (allt beskrivet av Jan Jörnmark i den fascinerande boken Skogen, staten och kapitalisterna).

Sverige på 1800-talet, Kina på 90-talet... Historien tycks rymma mängder av exempel på att fungerande äganderätter växer fram i nära symbios med den offentliga maktens beskattning. Frågan är om det finns något exempel på motsatsen?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Argumentationen är snarlik den i boken The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes av Stephen Holmes och Cass Sunstein - se http://www.amazon.com/Cost-Rights-Liberty-Depends-Taxes/dp/0393330332
Jag är inte säker på att jag förstår den djupare innebörden av denna argumentation. Min tolkning:

Äganderätter kan vara formellt skyddade och praktiskt skyddade. Dessa två egenskaper sammanfaller inte alltid. Viktigast för investerare är praktiskt skyddade äganderätter. I Ryssland var äganderätterna formellt skyddade, vilket inte var fallet i Kina. I Kina var äganderätterna dock praktiskt skyddade i större utsträckning än i Ryssland, varför utländskt kapital främt sökte sig till Kina.Orsaken till att äganderätterna var praktiskt skyddade Kina var att staten inte hade några incitament att expropriera verksamheter som de fick skatteintäkter från.

Om detta är den tolkning man bör ge argumentet så väcker det några tankar från min sida.

1. Tog inte ryska staten också ut skatt? Kan man i så fall verkligen se den starka koppling mellan beskattning och fungerande äganderätter som Anders Bergh påtalar? Detta argument kan omföras på svensk nivå: Ok, visst, skeendena i skogsnäringen på 1800-talet passar in i mönstret, men det finns gott om andra episoder under svensk historia då verksamheter trots beskattning sedermera exproprierats.

2. Kan man verkligen utelämna andra faktorer från en sån här analys om man ska dra så långtgående slutsatser? Jag menar valet mellan Kina och Ryssland måte ju påverkas avsevärt av exempelvis relativa lönenivåer och allmän stabilitet.


26 nov | Unregistered CommenterErik
En blogpost som osökt fick mig att tänka på den här problematiken igen:

"A state, like any organization, is stable and efficient when those who own it are those who control it. However, this does not mean the owners and the employees must be the same people. If agent (employee) and principal (owner) can separate, the state will be much more stable and much more efficient."

Länk: http://unqualified-reservations.blogspot.com/2007/11/urs-advice-for-president-musharraf.html
27 nov | Unregistered CommenterErik
erik, din första poäng är riktig: staten tog ut skatt. Och dte var just viljan att ha en näringsverksamhet att beskatta som ger staten incitament att se till att äganderätter funkar i praktiken - i både Sverige och Kina.

Frestelse, för staten att expropriera är något som lönar sig endast på kort sikt eftersom det lär skrämma bort invetserare på lång sikt.

2. självklart. men allt annat lika...

tack för länktipset!

a
27 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.