Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Krönika om bistånd och militärutgifter | Main | och välfärdsstaten fortsätter växa... »
lördag
nov032007

Göteborg på måndag

På måndag blir det Göteborg, där jag först talar på LP-seminariet, och sedan på WaW.
LP är Labour and Public economics, inget konstigt med det. WaW är ett kul påfund som de beskriver som


"We are the World" -talks and open discussions on political-economic subjects ofmultinational interest, often with an interdisciplinary angle and sometimes outside the mainstream of the subject. Partly financed by agrant from S A Hedlunds Foundation.

Hålltider:

Monday 5 November, 11.30-12.30, Conf.room E-6, LP
Andreas Bergh, Lund University/Ratio:
"How does the welfare state best promote equality?" (no paper)

Monday 5 November, 14-15, Room E-43, WaW
Andreas Bergh, Lund University/Ratio:
"Sverige, den kapitalistiska välfärdsstaten: Vad lär vi oss av Sveriges framgångar?"

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Vi har många kuliga påfund i Göteborg:-)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.