Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Krönika om högskoleexpansionen | Main | Göteborg på måndag »
tisdag
nov062007

Krönika om bistånd och militärutgifter

LNB-krönikan i september handlade om bistånds- och militärutgifter, och hur särintressen gör det svårt att spara pengar på båda dessa poster - trots att det knappast skulle skada om det kunde sparas på rätt sätt. Finns bl a i ST.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.