Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Boklansering: Den fria akademin | Main | Lycklig av NIE? »
onsdag
nov072007

När fick Sverige höga skatter?

Dan Josefsson i Expressen, i debatt med Robert Gidehag:
Sverige är tack vare sina höga skatter ett av världens rikaste länder och det har vi varit sedan 1960-talet! Om skatterna hade skadat ekonomi och tillväxt på det sätt som skattehatare oavbrutet varnat för i decennier, så hade ekonomin rimligen kollapsat redan på 1950-talet.
Resonemanget är helt uppåt väggarna. Sveriges skattetryck var ganska lågt fram till 1960 - se diagram..
365946-1138409-thumbnail.jpg
Någon frestas säkert att se ett samband mellan att Sverige fick höga skatter ungefär samtidigt som landet fick tillväxtproblem - men så enkelt kan man såklart inte identifiera ett orsakssamband. Ännu stolligare är dock att likt Josefsson skriva om historien så att den passar ens egen politiska uppfattning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.