Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krävs enhetsvetenskap för att förstå altruism? | Main | När fick Sverige höga skatter? »
onsdag
nov072007

Boklansering: Den fria akademin

I morgon har vi en liten seminarieövning med anledning av boken Den fria akademin
där jag bidrar med en fördelningspolitisk analys av den skattefinansierade och avgiftsfria högre utbildningen. Programmet, för den som har vägarna förbi Sveavägen 59:

Program:

  • Introduktion, docent Nils Karlsson, VD Ratio
  • Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet, professor Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
  • Avgiftsfri högre utbildning; håller de fördelningspolitiska argumenten? Andreas Bergh, fil.dr i nationalekonomi, Ratio och Lunds universitet
  • Arbetsmarknad och utbildningsincitament, Anna Ekström, ordförande i SACO.

Kommentatorer:

Anders Flodström, universitetskansler
Pelle Rödin, vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.