Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer forskning om när Sverige blev jämlikt | Main | Boklansering: Den fria akademin »
torsdag
nov082007

Krävs enhetsvetenskap för att förstå altruism?

institutet för avancerade studier funderas vidare kring altruism, och jag uppmärksammas på att Herbert Gintis är i högform: I sin nästan senaste artikel, döper han om rational choice-modellen till beliefs, preferences, and constraints - (the BPC-model), och menar att denna kan tjäna som "A framework for the unification of the behavioral sciences".

Artikeln finns här, (publicerad i Behavioral and Brain Sciences) och har ytterligare en lustighet: Den är 16 sidor, men kommer med ytterligare 40 sidors öppna peer review kommentarer, korta kommentarer från andra forskare.

Och när det gäller altruism, har både Mi och Pontus uppmärksammat mig på att Radioheads idé att låta betalning vara frivillig funkade halvbra - två av tre lät tydligen bli att betala. (Vilket naturligtvis inte visar att det var ett misslyckande, eller att det handlade om altruism över huvudtaget...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.