Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rodriks metodkritik mot världsbanken | Main | Krävs enhetsvetenskap för att förstå altruism? »
fredag
nov092007

Mer forskning om när Sverige blev jämlikt

På en debatt i ABF-huset i Stockholm nyligen mellan Johan Norberg och Johan Ehrenberg, visade den senare ojämlikhetsdata för Sverige i form av en kurva över Ginikoefficienten sedan 1950-talet. Kruxet är bara att det inte finns jämförbara data så långt tillbaks i tiden, så hur Ehrenberg skarvat ihop sin kurva vill vi nog helst inte veta.

Frågan om när Sverige blev jämlikt är inte helt enkel att besvara. De studier jag hittat de senaste åren pekar entydigt på att det vara ganska länge sedan. Nyligen kom ytterligare en pusselbit, även denna gång från Jesper Roine och Daniel Waldenström, som nu studerat förmögenhetsfördelningen i Sverige sedan 1873.

Det visar sig att förmögenhetsfördelningen var väldigt ojämlik i Sverige fram till första världskriget, då den började falla för att medelklassen blev mer förmögen:
it looks as if the development before 1950 was mainly driven by accumulation among groups with relatively high incomes but little previous wealth
Sammanpressningen fortsatte under efterkrigstiden:
After 1950 the wealth compression looks different, with sharp increases in “popular wealth” (mainly owner-occupied housing) among the broader population (the P0–90 group). Between 1950 and 1980, the entire top decile loses ground to the rest of the population.
Från 80-talet och framåt har förmögenhetskoncentrationen bland de rikaste åter ökat, och författarna menar att den officiella statistiken underskattar utvecklingen på grund av att mycket kapital flyttats utomlands och är osynligt för svenska myndigheter.

Pappret och en svensk sammanfattning finns här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Men det där var allt intressant. Ingen som frågat den gode(!?) Ehrenberg om svaret? Kan ingen göra det? (Jag orkar inte...)
Va?! Var det ingen som frågade vildhjärnan vem som hade hittat på siffrorna? Seriöst...
10 nov | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.