Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dr Vlachos medicin | Main | Mer forskning om när Sverige blev jämlikt »
söndag
nov112007

Rodriks metodkritik mot världsbanken

Under rubriken "Trade liberalization, growth and poverty alleviation: What do the facts really show?" utvecklar Rodrik sin kritik av Värlsbanken med flera:

A typical exercise at the World Bank consists of classifying developing countries into "globalizers" and "nonglobalizers" based on their rates of growth of trade volumes (min kursivering)
Därefter visar det sig i regel att "globalizers" har upplevt högre tillväxt, större fattigdomsminskning och att inkomstfördelningen inte försämrats.

Rodrik ifrågasätter inte dessa resultat. Men han påpekar - helt riktigt - att tillväxt i handelsvolym inte är en policyvariabel, utan ett utfall.

Det är faktiskt inte särskilt konstigt att länder vars handel ökar, också upplever tillväxt och fattigdomsminskning. Men politiker bestämmer inte över handel, de bestämmer över tullar och regler. Och något enkelt samband mellan låga tullar och hög tillväxt finns inte.

[vad Rodrik gjort, är att replikera vad Dollar and Kraay gjort på världsbanken, men använda average tariff rate istället för trade/GDP, och i övrigt ha samma kontrollvariabler.]

Således: Handel ger tillväxt, och tillväxt är bra för de fattiga, men låga tullar ger inte automatiskt handel.

Min tolkning är att Rodrik sätter ett viktigt finger på skillnaden mellan formella och informella institutioner: den formella tullsatsen är sannolikt en ganska liten del av de totala transaktionskostnaderna i många länder

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: handel
    handel interesting tiles.

Reader Comments (4)

Kan man inte tänka sig att det i länder som satsar på att ha höga tullar finns en syn på handelspolitik som handlar om att ta in en andel av handeln i skatt snarare än att främja en ökad handel - en variant på skillnaden fördela kaka jämfört med att baka större kaka?

Man måste helt enkelt titta på frågan varför ett land väljer en viss nivå på tullarna snarare än vilken nivå de ligger på?
11 nov | Unregistered CommenterLeffe
"Och något enkelt samband mellan låga tullar och hög tillväxt finns inte."

Finns det då något annat, mer komplicerat, samband?
12 nov | Unregistered CommenterMarcus
Intressant och skarp kritik. Men kokar inte den argumentationslinjen ner till något som liknar konservativa debattörers syn på åtgärder mot växthuseffekten; bensinskatt, etc, etc har i sig sådan liten effekt i jämförelse med allt annat, speciellt om åtgärderna bara ska införas i ett litet land, att det inte är värt att göra någonting? Min poäng är att det nog är korrekt att tullnivåerna är ganska insignifikanta i många länder, men det förändrar ju inte påståendet att det är bra att minska dem så mycket det går. Och det oavsett om det finns ANDRA problem som också måste lösas.
13 nov | Unregistered CommenterErik
Givetvis krävs det mer än låga tullar för att skapa tillväxkt. Och kanske finns det inte något "enkelt" samband mellan låga tullar och högtillväxt - men faktum kvarstår: Handel är bra och tullar är ett handelshinder.

Det skulle väl knappast vara bra för Sverige att införa höga tullavgifter på samtliga importvaror?


13 nov | Unregistered CommenterCharles

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.