Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« När fick Sverige höga skatter? | Main | Krönika om högskoleexpansionen »
onsdag
nov072007

Lycklig av NIE?

Förra söndagen gick jag ut och åt med hr Rodrik som sällskap (i bokform, det blir mer avslappnat så).
Det slog mig då att jag tror jag blivit signifikant lyckligare sedan jag började pyssla med så kallad new institutional economics. Ett försök att sammanfatta orsakerna till detta, gav följande lista:

  • nie fokuserar på de viktiga frågorna och låter dessa styra valet av metod (snarare än tvärtom)
  • Händelser som ligger långt bort i tid och rum blir både begripliga och intressanta
  • Teorierna passar lika bra på fattigdom i uländer som på korruption i svenska kommuner.
  • Enkel spelteori räcker långt
  • den vanliga mikroteorin bli ett begripligt specialfall, och makron får äntligen någon form av struktur.
  • man blir lite statsvetare på köpet
  • Artiklar och böcker i nie är ofta extremt välskrivna och allmänbildande
Samtidigt tog det år innan jag blev klok på vad NIE faktiskt är, och det är fullt möjligt att jag inte skulle ha uppskattat det om jag hade börjat där direkt som doktorand.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det finns en professor på Dartmouth college, Meir Kohn, som har skrivit uppsatser om europas ekonomiska historia, 1000-1500 Finns cirka 20 uppsater upplagda på hans hemsida. Mycket intressanta och de innehåller ingen matte alls. Bra för en lekman som jag. tack för en rolig och informativ blogg. / Johan
8 nov | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.