Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hypotes om kommentarsfunktionen hos vissa bloggare | Main | En ovanlig statsvetare »
lördag
feb032007

Endast Sverige svenska kommuner har...

I slutet av 90-talet, hade Sverige lyckats med bedriften att ha cirka 15000 hemlösa - och samtidigt 40 000 tomma lägenheter.
Nu har kommunerna tagit tag i problemet: Genom att riva flitigt har antalet tomma lägenheter pressats till 8300.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Och 2006 hade vi närmare 18000 hemlösa, socialstyrelsen beskyller socialdemokraternas bostadspolitik för detta.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11692945.asp
4 feb | Unregistered CommenterRobin Hood

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.