Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En ovanlig statsvetare | Main | Sverige öppnar ambassad i virtuellt pyramidspel? »
lördag
feb032007

LNB-krönika om alliansens strategiska val

Via Henrik ser jag att det sägs att de tre mindre borgerliga partierna är missnöjda med moderatdominansen i regeringen. Värre lär det bli framåt valet, om moderaterna fortsätter att vara det regeringsparti som går bäst i opinionen.

Så vad kommer de borgerliga att göra? Partisammanslagning? Helt orealistiskt. Börja bråka och förlora nästa val? Inte omöjligt.

En tänkbar kompromiss mellan dessa alternativ är att de kör en gemensam riksdagslista. Givet att de kan enas om hur denna ska se ut.

Mer om detta i januari månads krönika, och .

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Inlägget verkar vara oavslutat, men jag hittade i alla fall krönikan,
http://www.vk.se/Article.jsp?article=99519

Ett problem med gemensam lista är att det potentiellt kan skrämma bort de vars partisympatier övervägs av partiaversioner. Min röst på centerpartiet var ganska motvillig, hade det inte funnits en lämplig kandidat (Annie Johansson) så hade jag inte röstat alls. En gemensam lista skulle med största sannolikhet innebära att jag inte röstar nästa gång, jag ogillar de andra partierna alltför mycket.

Sedan är det förstås möjligt vi inte är så många som hänger på gärdsgården så att det inte har någon större effekt i slutänden.
4 feb | Unregistered CommenterDennis
Med all respekt Dennis, så kan nog alliansen ignorera vad personer med din politiska profil tycker utan att det påverkar valresultatet. En intressantare fråga är om en gemensam lista skulle skrämma bort vänsterväljare och det tror jag inte.
"Inlägget verkar vara oavslutat" - tycker du?? :-) Jag fick nog brådis till något.

I sakfrågan: Du kommer ju att kunna kryssa Annie på en gemensam allianslista också (om hon ställer upp).
4 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.