Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Medelinkomst, ojämlikhet och fattigdom i världen | Main | Lästips i april »
tisdag
apr102007

Tänker ekonomer annorlunda än andra?

[detta har jag tänkt skriva om sedan i december, men först nu fått tid till...]

Lär man sig något nyttigt genom att läsa nationalekonomi? Bryan Caplan har forskat en del kring skilda uppfattningar mellan allmänheten och ekonomer när det gäller politik och ekonomi.

På basis av enkätundersökningar hävdar han att det finns fyra systematiska skillnader: Ekonomer anser i betydligt mindre utsträckning än folk i allmänhet...
  1. att invandrare och konkurrens från utlandet är något negativt (anti-foreign bias)
  2. att den tekniska utvecklingen är olycklig eftersom maskinerna tar över människors jobb (make-work bias)
  3. att saker och ting blir sämre (pessimistic bias)
  4. att girighet i en marknadsekonomi leder till högre priser (anti-market bias)
Caplan vill naturligtvis gärna beskriva detta som fyra missuppfattningar hos allmänheten. Och på flera områden är det onekligen så att allmänheten bevisligen har fel:
Most Americans think that real income has been falling for decades, most new jobs are low-paying, and doubt whether the next generation will have a higher standard of living.
På andra områden gissar jag att folk sett enskild maskin eller invandrare "ta jobbet" från någon annan, och går helt vilse när de försöker generalisera dessa erfarenheter.

Ännu intressantare är Caplans resultat om vad som gör folk mer benägna att tänka som ekonomer:
  • Hög utbildning: Ja
  • Hög inkomst: Nej
  • Stigande inkomst: Ja
  • Republikan (snarare än demokrat): Nej
  • Man (snarare än kvinna): Ja
  • Tryggt jobb: Ja
(multivariat analys, dvs effekten av exempelvis att vara man är rensad för att män har högre  utbildning osv)

Det intressantaste resultatet är tveklöst att inkomst inte spelar roll, men att folk som upplevt inkomstökningar tänker mer som ekonomer
. Det borde nämligen betyda att vissa typer av förslag har lättare att få stöd efter några år av god tillväxt. Hm...

Läs mer här. Eller ännu mer här:

Caplan, Bryan.  2002.  "Systematically Biased Beliefs About Economics: Robust
Evidence of Judgmental Anomalies from the Survey of Americans and Economists on
the Economy."  Economic Journal  112, pp.1-26.
 
Caplan, Bryan.  2001.  "What Makes People Think Like Economists?  Evidence from the
Survey of Americans and Economists on the Economy."  Journal of Law and Economics
44, pp.395-426.

i? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det får mig lite att tänka på hur bnp per capita har ungefär sexfaldigats under 1900-talet i väst, samtidigt som sysselsättningen har femfaldigats. Teknisk utveckling är anledningen.

(och även då protesterade folket; ordet sabotör kommer ifrån de franska arbetarnas metod att kasta in sina "sabotter" i maskinerna för att förstöra dem. De "stal" ju deras jobb.)
11 apr | Unregistered Commenterpontus
Ah, sabotör-anekdoten. Mycket välfunnen, Pontus. Du får fem Ingemar Ståhl-poäng :-)
11 apr | Registered Commenterbergh
Jo, resultaten är intressanta men på något vis ganska ytliga. Han kommer inte riktigt åt om det finns någon egentlig skillnad i tankemönstren mellan ekonomer och vanliga människor eller om det bara är så att ekonomer råkar känna till vissa fakta som de flesta inte gör.

Själv tror jag det också finns ganska grundläggande skillnader i tankesätten. Vanliga människor verkar t ex vara väldigt ovilliga att erkänna målkonflikter. Att påpeka att ett totalt riskminimerande beteende varken är vanligt förekommande eller särskilt rationellt kan till och med göra människor upprörda.

Att tänka i jämviktstermer är nog någonting annat som är väldigt unikt för ekonomer.
Ekonomer är vanliga människor. Och det är väl just det, de verkar bli allt vanligare. Det finns en del skrivet på svenska i ämnet också. Se t ex "Den framångsrika ekonomiskan".

http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=2184
24 apr | Unregistered CommenterPatrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.