Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Var det rätt att ta debatten mot SD? | Main | Kan en enskild världsförbättrare göra någon skillnad? »
torsdag
apr192007

Mer om massuniversitetet

Hade jag haft tid, hade jag skrivit mer om detta. Men det är ju en käpphäst jag sannolikt lär få tillfälle att rykta fler gånger.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Men någon rad hade du väl kunnat skriva? ;-)

Jag har själv börjar studera igen vid universitet (30-årskris?), och kan bara hålla med om att kraven som ställs är löjligt låga. S.k "heltidstudier" kan bedrivas med mindre än 10 timmars insats/vecka, och ändå får man godkänt. Nu lägger jag förvissor ner betydligt mer tid än så, men det är för att jag är intresserad av det jag läser. Flertalet av mina kursare läser (trots att det förbjudet vad jag vet) dubbla kurser eller mer. Och det fungerar utmärkt för dem.

Ett annat problem är också bristen på undervisningstid i vissa ämnen jag läst. 2 timmar/vecka har vi ett tämligen avancerat ämne som metalogik, som skulle kräva *betydligt* mer lärartid. Detta kan låta som en paradox, men problemet är att eximinationen inte har nämnvärt att göra med det som lärs ut på kursen. Inlämningsuppgifterna som utgör eximination kan man klara av utan att förstått ett jota av undervisningen. Det känns ibland som instutitioerna kör ett dubbelspel, då de är beroende av att studenterna klarar av kurserna för att få sina anslag.

Har du några egna erfarenheter och funderingar kring detta?
19 apr | Unregistered CommenterMarcus
visst har jag det (i min timro-podcast, exempelvis. Och i lundagård för något år sedan).

Kruxet är bara att jag tenderar bli gnällig när jag dryftar detta ämne, och jag vill ogärna förstöra mitt goda humör :-)
21 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.