Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips i april | Main | Om EUs inverkan på storleken på svensk offentlig sektor »
tisdag
apr032007

Ännu en anledning att fira

Idag skola vi fira: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som lades ner av socialdemokraterna och miljöpartiet 2002 (vilket bl a Tore Ellingsen kommenterade i ekonomisk debatt nyligen), återuppstår!

ESOs gamla rapporter, många utomordentligt intressanta, finns här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det är rolig att jämföra hur Ali Esbati ser på samma nyhet:

"Den så kallade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi startades en gång i tiden för att underlätta ett nyliberalt inspirerat systemskifte i svensk ekonomisk politik. Tanken var att samhällsekonomiskt absurda och för folkflertalet djupt destruktiva politiska förändringar skulle kläs i pseudovetenskapliga termer. Det gick bra. Stora delar av svensk ekonomin rörde sig från världsklass ned till normaleuropeisk standard. Arbetslösheten ökade. Offentlig verksamhet såldes ut och genomlevde kraftiga standardsänkningar. Skatterna sänktes för de besuttna för att skapa dynamiska effekter - så blev också fallet: inkomst- och förmögenhetsklyftorna, liksom utslagningen från arbetsmarknaden sköt i höjden på ett ytterst dynamiskt sätt. Det sammantagna resultatet innebar en i Västvärlden under efterkrigstiden exceptionell - och bestående - överföring av resurser från majoriteten till ett tunt skikt av förmögna."

Haha, frågan är om inte den globala uppvärmningen, irakkriget samt förintelsen också kan skyllas på ESO?
4 apr | Unregistered Commenterpontus
Hurra! Innebär detta fler arbetstillfällen för nationalekonomer?
4 apr | Unregistered CommenterSarke
Det verkar som det ska var frisående från det finanspolitiska rådet som också skapas. Då undrar man ju om det Ekonomiska rådet som också finns ska läggas ner eller om Borg tycker han behöver tre olika råd med nationalekonomer för att ge råd, plus konjunkturinstitutet och ITPS?

Esbati-citatet är kul, ingen gör bättre parodier än honom på kommunister.

4 apr | Unregistered CommenterJohan
Haha, jag vet inte om jag skall skratta åt Esbatis underbara undergångsprosa eller om jag ska gråta över att sådana som han tas på fullaste allvar i Sverige.
4 apr | Unregistered CommenterErik
Tack för länken, Andreas!

En snabb översyn av rapporterna visar att det spretar en hel del - man kan ana en viss excentricitet i ämnesvalet. Men det är ju klart att en rapport som mäter skillnaden i kostnaden för varje räddat liv som ett resultat av olika folkbildningskampanjer och säkerhetsföreskrifter kan vara oerhört intressant att bläddra i.

Med mitt intresse för utbildningspolitik fastnade jag för en rapport om antagningssystemet till högskolan: "Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen till högskolan" Den finns här: http://www.regeringen.se/sb/d/4994/a/36273

Lyssna bara på det här brandtalet för fri dimensionering:

"I en situation där Sverige strävar efter att bli en framstående kunskapsnation finns starka skäl att lämna uppfattningen, att kunskap är en begränsad resurs, som måste fördelas rättvist och i stället utgå från att varje individ bör få möjlighet att utvecklas till
gränsen till sin förmåga. Det skapar välstånd för alla. Därför menar vi att utbildning på alla nivåer, även på högskolenivå, bör betraktas som en rättighet och inte som ett privilegium. Detta bör styra den framtida tillträdespolitiken i vårt land."

Kan man hoppas på lite mer sånt från ESO, månne?
4 apr | Unregistered CommenterNils
Själv hoppas jag de fortsätter med de roliga namnen på rapporterna. (Roliga för att vara statliga rapporter i alla fall.)

Marginal Revolution har för övrigt tatt upp det du nämnde i din podcast om skillnaden mellan ameriansk och europeisk kvalité på staten. http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2007/04/a_simple_model_.html

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.