Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Välkommen till utbildningsfabriken! | Main | Samhällsvetenskapens fundamentala krafter »
lördag
maj122007

FRA och partipiskor

Det bästa i Kristian Karlssons NEO-artikel om förslaget om utökade spaningsmöjligheter för FRA, är beskrivningarna av diskussionerna i de borgerliga partiernas riksdagsgrupper. Få förstår nog hur jobbigt det är att avvika från partiledningens linje i en prestigefull fråga. Den som går emot partiledningen kan straffas med en rad sanktioner som minskar ledamotens möjligheter att påverka i alla andra frågor.

Av detta skäl kan de flesta ledamöter klassas som busiga eller lydiga, beroende på om de är måna att hålla sig väl med partiledningen eller ej. Skulle tippa att en del nyvalda ännu inte bestämt sig för vilken strategi de ska ha. Det jämna läget mellan blocken talar dock för att busighet hos borgerliga ledamöter kan få ganska betydande konsekvenser den här mandatperioden. Om de vågar.

Gudmundsons första och andra invändning (med länkar till Kristians svar).

Följ ärendets formella fortskridande här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.