Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« IQ, samarbete och tillväxt | Main | LNB-krönika om skattepolitik »
torsdag
jul192007

För mediaspelaren i solen

Semester. Några tips:

EconTalk med David Weinberger (författare till Everything is Miscellaneous) om hur ny sökteknik gör att vi numera kan lägga allt i diverse-lådan, sortera beroende på vad vi letar efter.

Filips och Fredriks sommarprat om USA. Briljant när de träffar en amerikansk redneck och (till skillnad från svenska kulturskribenter) finner honom intressantare än dalai lama.

West Wing, Säsong 5, avsnitt 19. Här avhandlas frihandelns flytt av programmeringsjobb från USA till Indien, med referenser till Schumpeters kreativa förstörelse och en vikingakonung vid namn Knut. Subploten om mediakoncentration är också bra. (Ovanligt med riktigt bra avsnitt i säsong 5, för övrigt: lista1, lista2)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.