Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« José Carreras i Karlstad och utförsäljning av allmännyttan som Gerrymandering | Main | För mediaspelaren i solen »
söndag
jul222007

IQ, samarbete och tillväxt

Har skrivit om IQ som förklarande variabel tidigare, här och här. Nu, ett nytt tips från Niclas om Garett Jones forskning i frågan, trevligt sammanfattad här. Mest intressant är nog följande:
By combining data from many previous experiments, and looking up theaverage SAT scores of the schools where the experiments were conducted,Garett answers a big question on the cheap.  Result: “A meta-study ofrepeated prisoner’s dilemma experiments run at numerous universitiessuggests that students cooperate 5% more often for every 100 pointincrease in the school’s average SAT score.”
Vidare: Garett menar även att IQ blir signifikant positivt tillväxtregressioner (apropå tidigare diskussioner om hur talang ska mätas).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Det är onekligen intressanta tankar. Den bloggare som har bäst bevakning (men sannerligen inte alltid bäst åsikter) i frågan känner du väl kanske till: <a href="http://www.isteve.com/">Steve Sailer</a>
22 jul | Unregistered Commentergudmundson
Sorry, min höga IQ gjorde att jag inte kunda ta till mig den marginella informationen att ditt publiceringssystem inte hanterar html.

Ska vara:

http://www.isteve.com/
22 jul | Unregistered Commentergudmundson
De tillväxtregressioner du snackar om, baserar de sig på Vanhanens data? I så fall finns det skäl att vara skeptisk.
29 jul | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.