Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krönika om Hem-PC-systemet och rent seeking | Main | Calmfors läxar upp landets ekonomijournalister (och regeringen) »
tisdag
nov072006

Mer om IQ än vad vi kanske vill veta...

Via the light horse hittar jag denna artikel (ur British Journal of Health Psychology som inte verkar ingå i vad forskare vid LU unnar sig).

Tänkt så politiskt korrekt den hade varit om kommat varit en punkt i abstractets sista mening:

The data collectively suggest that individuals in wealthier and more egalitarian societies live longer and stay healthier, not because they are wealthier or more egalitarian but because they are more intelligent.

(tidigare inlägg i samma ämne).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Myten om IQ är ju att den mäter någon slags inbyggd intelligens. En potential som inte påverkas av miljö. Sanningen är givetvis, som i alla frågor om natur vs nurture, att både genetik och miljö påverkar.

Blir rikt folk smarta eller smart folk rika? Svaret är nog "ja" på båda.
tja frågan är väll vad som är myt här... myten eller myten.
7 nov | Unregistered CommenterMagnus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.