Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mobilen ersätter plånboken i ärlighetstest | Main | José Carreras i Karlstad och utförsäljning av allmännyttan som Gerrymandering »
onsdag
jul252007

Cecilia Wikström åberopar Florida

ur dagens DN-debatt:
Men i globaliseringens tidevarv måste vi sätta högrevärde på kreativa och kunskapsintensiva jobb. Internationell forskningav bland andra Richard Florida visar att samhällen som är toleranta förnya kulturyttringar attraherar de mest nyskapande entreprenörerna

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Shit! Jag har en väl grundad känsla att Vargön inte kommer att vara en sådan ort. I alla fall inte på mycket länge. Läs mitt inlägg från 2005:
http://karlafgeijerstam.blogspot.com/2005/09/ditt-postnummer-berttar-vem-du-r.html
30 jul | Unregistered CommenterKalle
Richard Florida är intervjuad i dagens Sydsvenskan. Det nämns att han fått politiskt kritik, men inte att hans slutsatser skulle vara vetenskapligt kontroversiella.
intressant, ska genast kolla upp!
18 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.