Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kräv folkomröstning om monarkins framtid | Main | Cecilia Wikström åberopar Florida »
onsdag
jul252007

Mobilen ersätter plånboken i ärlighetstest

(uppsnappat från Therese) DN refererar Reader's Digest ärlighetsundersökning, där de borttappade plånböckerna numera ersatts av mobiltelefoner (hela listan finns här).

Ett nyckelcitat:
He was happy to get it back, and I felt good about returning it. I alsohoped that my good deed would be repaid the next time my teenage sonmisplaced his own cell phone.
Benedikt Hermann, biolog som blev samhällsvetare/experimentell ekonom, skulle förklara känslan av välbehag med hormoner som utsöndras efter att vi gjort en god gärning. Betyder detta att skillnaderna i ärlighetsligan motsvaras av skillnader i hormonutsöndring?

Hermann har forskning på detta, men har inte fått något publicerat (ännu).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Om det nu skulle vara såsom Hermann påstår så kan detta förklaras med att definitionen på goda gärningar skiljer sig mellan olika kulturer, dvs att hormonutsöndringen är densamma men att den triggas av olika gärningar.
26 jul | Unregistered CommenterByggaren
Borttappade tusenlappar är roligare.
26 jul | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.