Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om så kallad medborgarjournalistik | Main | Mobilen ersätter plånboken i ärlighetstest »
torsdag
jul262007

Kräv folkomröstning om monarkins framtid

Republikanska föreningen vill ha en folkomröstning om huruvida Sverige ska införa republik eller behålla monarkin. Skriv under här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Den taktiska frågan är om det är klokt att som republikan driva frågan om folkomröstning. Om en sådan kommer till stånd är sannolikheten hög för att monarkisterna vinner - och att de därmed kommer att kunna hävda monarkins demokratiska legitimitet ännu starkare än idag. Det torde i sin tur försvåra möjligheterna att avskaffa monarkin.
27 jul | Unregistered CommenterNiclas
Och vad är alternativet? Det bästa sättet att bemöta monarkisternas påstående att monarkin är demokratisk eftersom den är populär är att visa att man inte vill avskaffa monarkin innan det folkliga stödet har upphört.
Niclas, tänk mer demokratiskt och mindre taktiskt.
27 jul | Unregistered CommenterAndreas J
Varför inte avskaffa både monarkin och dmeokratin? De båda bygger ju på samma grundläggande maktprincip, om än olika tillsättningsmetoder.
27 jul | Unregistered CommenterErik
Jag tror att den debatt som skulle ta fart inför en folkomröstning skulle vara nyttig och knappast gynna monarkin, även om det är troligt att monarkin skulle vinna...
28 jul | Unregistered Commenterbergh
En folkomröstning om monarkin skulle "tvinga" de politiska partier som idag är splittrade (främst socialdemokraterna och folkpartiet) att bli för monarkin. Tveksamt om det skulle vara en seger för republiktanken.
30 jul | Unregistered CommenterPaula
Skulle fp bli för monarkin i händelse av folkomröstning? Jag tackar för detta besked från en partistyrelseledamot :-)
30 jul | Unregistered Commenterbergh
De politiska partierna skulle ju kunna strunta i att ha en officiell åsikt också och låta den debatten tas av organisationer som Republikanska föreningen och monarkistiska motsvarigheter.

@Paula: Erfarenheten visar väl snarare på att folkomröstningar är ett utmärkt sätt för partierna att få utlopp för interna splittringar. Inte för att jag ser att en monarkiomröstning skulle komma på dagordningen med annat än att Kronkan väljer gymägaren istället för hela kungariket och abdikerar över Silvias döda kropp, men i ett sånt läge skulle väl S och FP bekvämt kunna låta både republikanska och rojalistika blommor blomma i partileden?
1 aug | Unregistered CommenterJohan
Har något annat land skiftat statsskick sådär rakt av i modern tid utan att ett större regimfall/omvälvning etc varit med i bilden?

2 aug | Unregistered CommenterMartin121
Martin: Det beror ju på hur man ser det. Den italienska monarkin röstades bort några år efter Mussolini avsatts, monarkin hade för starka kopplingar till fascismen. Militärjuntan i Grekland införde republik 1973 genom en folkomröstning. Revolutionen var 1967 och under tiden levde kungen i exil. Efter juntan försvann så hölls en ny omröstning, med samma resultat.

Sedan finns det förstås mängder av gamla kolonier, och rimligtvis finns det något samband mellan övergång till republik och självständigheten men den är nog inte alltid direkt rent tidsmässigt.
2 aug | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.