Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Re: Public Service, Fronesis | Main | Om så kallad medborgarjournalistik »
måndag
jul302007

Små förändringar.

Nu anser jag att semestern är slut. Det firas med ett nytt färgschema och en helt ny ny blogg som får fungera som online-anteckningsblock för min forskning rörande välfärdsstaten, institutioner, sociala normer, mänskligt samarbete, tillväxt och politisk förändring. Fortfarande fritt fram för kommentarer och diskussion.

Notera även att Ratio söker folk igen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.