Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Florida-forskarna försvarar sig | Main | När görs de första ultimatumspelen i WoW? »
fredag
jul062007

Varför ser fp globaliseringen som en tävling?

I morgon bär det av till Gotland (ehuru väderprognosen är dyster). Har nyss dryftat rubricerad fråga på almedalsbloggen. Om vi skulle ses i vimlet, betänk att jag ofta har ett oavsiktligt ironiskt tonfall.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Därför att de har samma statiska, auktoritära och förlegade världsbild som alla andra partier i Sverige?
7 jul | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.