Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför ser fp globaliseringen som en tävling? | Main | Om regeringens dåliga opinionssiffror »
torsdag
jul052007

När görs de första ultimatumspelen i WoW?

Skulle jag börja som ny doktorand idag, skulle min avhandling heta något i stil med "Collective action problems in online gaming".

Det är bara en tidsfråga innnan vi ser de första publikationerna med ultimatumspel, diktatorspel och olika varianter på fångarnas dilemma utförda i World of Warcraft, Everquest, Second Life eller liknande.

De första artiklarna tvingas naturligtvis reproducera standardresultaten för att övertyga skeptiker om att virtuella laboratorier fungerar. Kommer WoW-spelare att bete sig på samma sätt som förstaårsstudenter som hålls kvar i föreläsingssalen för att delta i ett experiment?

Förmodligen. I den mån beteendet skiljer sig, är det inte uppenbart att studenterna är mer representativa för folk i allmänhet.

Mer i The Chronicle of higher education, bl a berättas att Chicago-ekonomer planerar göra experiment i Second Life.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Från samma källa:

"The multiplayer science-fiction game EVE Online has hired a Ph.D. economist to act as “a sort of Alan Greenspan for the virtual world,” according to a posting by the economist on the blog of the company that owns the game."
http://chronicle.com/wiredcampus/index.php?id=2199
5 jul | Unregistered CommenterJohan
Hej!
Håller på med en skönlitterär text där jag behöver lite fakta om wow-spelande. Jag snubblade över din blog. Är du intresserad att för en liten penning hjälpa mig att svara på litet intervjufrågor mia mejl eller msn?

Vore tacksam!
Visst, maila på du bara! någon penning behöver jag nog inte.
1 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.