Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Institutionell förändring: Fallet Degania | Main | DN - Sveriges bästa journalistik om regeringens budget! »
torsdag
sep272007

Flytt

Nu rycker flyttpersonalen allt närmare, och det är dags att överge Grev Turegatan. På måndag är det Sveavägen 59 som gäller för Ratios del.

Mellan Lidl och Handels. Passande.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.