Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-krönika december om deadweight loss of xmas | Main | Nyliberalism, ekonomisk frihet och Chiles välfärdsstat »
tisdag
jan152008

Forskning och framsteg, nr 1 2008

Efter kostnadsfri registrering kan man läsa Staffans Ulvstrands artikel i Forskning och framsteg "Varför samarbete lönar sig". Utmärkt och lättläst evolutionär biologi. I samma nummer finns även mitt försök att popularisera institutionell ekonomi - dock ligger bara en bild av artikeln uppe samt en kort sammanfattning på nätet.

Jag uppmärksammar härmed alla på att fotot på mig är taget av Henrik Lundgren.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Å, dr B är tillbaka! The comeback kid!

Skämt åsido, gratulerar till en strålande bild och vad som säkert är en lika strålande artikel.
15 jan | Unregistered CommenterNiclas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.