Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rapport om fairtrade | Main | LNB-krönika december om deadweight loss of xmas »
torsdag
jan172008

Niklas Jakobsson om viljan att betala skatt

Niklas Jacobsson skriver i TCO-tidningen, delvis utifrån egen forskning. Intressant är följande:
  • Människor i högskattekommuner är inte mer intresserade av att sänka skatten än människor i låg­skattekommuner.
  • Trolig orsak till detta: Folk vet inte om de bor i en högskattekommun eller lågskattekommun.
  • 64 procent vill sänka skattetrycket med endast 27 procednt vill minska den offentliga sektorn.
Mer här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Självklart vet nästan ingen om de bor i en högskattekommun eller inte: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1644396.ab


Men självklart skall dessa jeppar ha rätt att rösta om mitt liv och leverne, allt annat vore ju barockt!
17 jan | Unregistered CommenterErik
Kan man inte tolka den sista punkten, att 64% vill ha lägre skatt men inte minska den offentliga sektorn, som att medborgarna vill ha tillväxt?

Just nu är vi ju i ett läge då skattekvoten sjunker samtidigt som skatteintäkterna ökar - det möjliggör väl precis det som respondenterna efterlyser?
18 jan | Unregistered CommenterLeffe
Leffe: Inte om man vill behålla den offentliga sektorns relativa storlek, dvs dess andel av BNP. Det är oklart om frågan av de svarande tolkats som absolut eller relativ storlek på offentlig sektor.
18 jan | Unregistered Commenterbergh
Vad känns mest sannolikt - vanliga människor talar sällan i relativa termer, man vill ha en läkare - inte 1,04 läkare, även om det råder tillväxt. Väl?
18 jan | Unregistered CommenterLeffe
Vad känns mest sannolikt - att vanliga människor vill ha en läkare som tjänar dubbelt så mycket som en privat industriarbetare eller en som tjänar hälften av en privat industriarbetare?

(dvs det handlar inte om att få 1,04 läkare, utan en 1,00 läkare som inte släpar efter lönemässigt)
18 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.