Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Lindbeck och SNS | Main | För den som vill läsa mer om fair trade »
måndag
jan212008

Hur går det för Sverige och välfärdsstaten i den institutionella konkurrensen?

I morgon vevar vi powerpoints för globaliseringsrådet, UD:s pressrum, fredsgatan 6. Välkommen att titta förbi på en lunchmacka vid 12!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.