Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur går det för Sverige och välfärdsstaten i den institutionella konkurrensen? | Main | Illavarslande nyhet om s och sd »
måndag
jan212008

För den som vill läsa mer om fair trade

Den som har tillgång till vetenskapliga tidskrifter och vill läsa mer om fair trade, kan exempelvis börja med följande

Kilian, Bernard, Connie Jones, Lawrence Pratt, and Andres Villalobos. 2006. "Is sustainable agriculture a viable strategy to improve farm income in Central America? A case study on coffee." Journal of Business Research 59:322-330.

samt

Young, William and Karla Utting. 2005. "Fair trade, business and sustainable development." Sustainable Development 13:139-142.

Sustainable Development 2005, vol 13:3 är f ö ett tema nummer om fair trade, som bl a innehåller denna artikel:

Parrish, Bradley D., Valerie A. Luzadis, and William R. Bentley. 2005. "What Tanzania's coffee farmers can teach the world: a performance-based look at the fair trade-free trade debate." Sustainable Development 13:177-189.

Den sistnämnd ger en mycket konkret bild av vad fair trade innebär i praktiken. Dock har jag svårt att hitta renodlat nationalekonomiska analyser, som diskuterar effekter på jämviktspriser, volymer och inkomster. Tips någon? Pontus?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Vill du ge oss som inte nödvändigtvis har direkt tillgång till artiklarna en kort resumé. Låter spännande.
21 jan | Unregistered CommenterJens
Jens, jag har bara hunnit skumma dem än så länge, så jag ber att få återkomma när jag kan vara mer koncentrerad!
25 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.