Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Duktiga elever bättre på samarbete? | Main | Föreläsningsbilder, Den kapitalistiska välfärdsstaten »
lördag
okt182008

Bard ifrågasätter individens existens. Har eventuellt rätt.

Efter gårdagens filosofichock i Bertil Ohlininstitutets regi, är jag beredd att placera Alexander Bard i kategorin 'så smart att de flesta inte begriper honom' (jfr teorin om optimal smarthet). Alldeles för smart för att lyckas göra karriär i folkpartiet. Att vilja avskaffa sexköpslagen och legalisera narkotika hjälper inte heller.

Ang. om individen finns eller inte: Jag passar nog på den ett tag. Dags att läsa Deleuze?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Börja med Manuel DeLanda's "A Thousand Years of Nonlinear history" och "A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity" om du inte är extremt van vid att bolla fransk-kontinental filosofi-lingo. :-) DeLanda bygger huvudsakligen på Deleuze, och applicerar dennes filosofi på samhällsvetenskaperna (bland annat) med ett språk anpassat för en mer anglosaxisk tradition... Tror det passar.

Välkommen till posthumanismen!
20 okt | Unregistered CommenterMarcus
Ah, en inkörsport för en sådan som jag, alltså - tackar ödmjukast för detta tips!
20 okt | Unregistered Commenterbergh
Ja, det är nog inte helt omöjligt att det finns en hel del om Deleuze och DeLanda i kommentarerna till just Betraktelser... vet att jag varit inne och pratat om detta lite... skall se om jag hittar.
21 okt | Unregistered CommenterKalle P
Helt riktigt Kalle, det finns i denna kommentarstråd:

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2007/6/7/det-varas-for-nypositivismen.html#comment860369

Bra insats i radio förra veckan f ö!

a
21 okt | Unregistered Commenterbergh
Bergh: Själv vet jag att jag finns, och jag trodde att du fanns också. Men du verkar vara av en annan åsikt, och du borde ju veta bäst här... ;-)
22 okt | Unregistered CommenterTomas
Det kan eventuellt vara så att ni inte finns, den här diskussionen tyder på det.
26 okt | Unregistered CommenterDaniel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.