Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En anekdot om Gordon Tullock | Main | Bard ifrågasätter individens existens. Har eventuellt rätt. »
söndag
okt192008

Duktiga elever bättre på samarbete?

En artikel jag redan skrivit om här är nu på väg ut i Journal of Economic Behavior and Organization: Garret Jones samlade in resultaten från experiment med upprepade fångarnas dilemma vid olika universitet och fann följande intressanta samband:


Graden av samarbete och snittresultat i det amerikanska SAT är robust positivt korrelerad:
students at schools with higher average SAT and ACT scores cooperatemuch more often, yielding about 5% more cooperation for every 100combined SAT points [...] Students at the best schools cooperate about 15% more often than typical college students.
Metastudier kan ofta vara ett smart sätt att få ny kunskap. Jones behövde inte göra några egna experiment, bara kolla var andra var gjorda och vilket SAT-snitt skolan i fråga hade.

Källa: Jones, G. 2008. Are smarter groups more cooperative? Evidence from prisoner's dilemma experiments, 1959–2003. Forthcoming in JEBO. Länk (endast för Lundafolk.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Alternativ teori: for att klara sig vid de basta universiteten maste man antingen vara smart eller bra pa att samarbeta.
Tack så mycket for mentioning my work!

A new experimental study by Rustichini et al. confirms that high-IQ people cooperate more often in a repeated prisoner's dilemma. They show that smarter people are more likely to "play nice" at the beginning. Their test subjects are 1,000 truck drivers, who are mostly from the same background.

The link to the new paper is in the URL link.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.