Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sverige har häng på topp-10 i välståndsligan | Main | Duktiga elever bättre på samarbete? »
söndag
okt192008

En anekdot om Gordon Tullock

Från Truckandbarter.com: Gordon Tullock, en av public choice-skolans fokalfigurer, går i pension. Flyttar till sin syster i Tuscon, Arizona. Det påminner mig om mitt första möte med hr Tullock.

Vi befinner oss på herrtoaletten på ett sunkigt sydstatshotell. American public choice society har konferens, och det är nog min första akademiska konferens någonsin. På toaletten finns jag, Tullock och en amerikansk ekonom, som tycker det är läge att fjäska lite för hr T:

- I enjoyed your book, säger ekonomen till Tullock.
- What book? I must have written at least 50 books! vrålar Tullock. Han har blivit tämligen lomhörd på gamla dagar. Ekonomen svarar till slut:
- The one on voting..?

Här skrattar jag till. Det var ett roligt svar, men det var inte tänkt som ett skämt. Tullock tittar på mig, och i tyst samförstånd enas vi om den andre är en fjäskande idiot. Jag kan ha läst in för mycket i hans blick, men så kändes det då.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.