Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad är så hemskt med Paul Krugman? | Main | En anekdot om Gordon Tullock »
tisdag
okt212008

Sverige har häng på topp-10 i välståndsligan

Varning: Ekonomiskt är det naturligtvis snudd på nonsens att tillmäta ordinala köpkraftjämförelser någon som helst betydelse. Men nu lever vi i en värld befolkad av symbolpolitiker, ekonomijournalister och annat svårbegripligt...

2006 låg Sverige på plats 12 i OECDs så kallade välståndsliga - åskådliggjord av exempelvis ekonomifakta.se.

Som antytts borde det gå att plocka en del placeringar, eftersom Sverige verkar klara krisen hyfsat i jämförelse med andra länder.

Med hjälp av IMFs tillväxtprognoser kan vi ana följande:

Bakifrån ser det lugnt ut: Varken Storbritannien eller Belgien väntas växa snabbare än Sverige 2007-2009.

Framför Sverige ligger Danmark, Australien, Österrike och Island. Österrika och Australien rår Sverige inte på. (Australien verkar f ö växa imponerande - har de inga banker?).

2010 kommer det däremot att vara i princip dött lopp mellan Sverige, Danmark och Island.  (Prognosen för Island är f ö -3.1 procent nästa år...).

Mellan Danmark och Sverige kommer det att skilja 800 köpkraftsdollar 2010. En bärbar dator med andra ord. Till danskarnas fördel, irriterande nog.

Men med lite tur med nämnaren (jag har inte beaktat befolkningstillväxten) kan vi nog ha preliminära siffror som säger att Sverige - för första gången sedan 90-talskrisen - åter slagit sig in bland världens 10 rikaste länder.

Alliansen hjälper säkert gärna OECD med beräkningarna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

"Ekonomiskt är det naturligtvis snudd på nonsens att tillmäta ordinala köpkraftjämförelser någon som helst betydelse."

Den ordinala jämförelseskalan här avser inte köpkraft utan köpkraftsjusterad BNP/capita (skall då skattefinansierade nyttor köpkraftjusteras?) och man kan även tänka sig justering för arbetstid. Jag tycker inte detta är snudd på nonsens, än mindre naturligtvis snudd på nonsens. Jag tycker det verkar ganska vettigt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.